Zarząd ROD „Zakątek”
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się dnia 11.05.2023r.
w ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 506
Początek obrad: w I terminie godz. 17:00, w II terminie godz. 17:30*

*zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3.Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4.Zatwierdzenie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
6.Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022r. (merytoryczne i finansowe).
7.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
9.Ocena działalności Zarządu ROD za 2022r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10.Dyskusja.
11.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
A)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022r.
B)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
C)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
12.Projekt planu pracy na 2032r.
13.Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023r.
14.Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15.Dyskusja.
16.Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD
17.Wybory uzupełniające członków Zarządu ROD
18.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
A)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023r.
B)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
C)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
D)Uchwalenie planu pracy na 2023r.
E)Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023r.
19.Sprawy różne
20.Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach: 02.05. godz. 8:00-10:00
oraz 04.05.2023 godz. 16:30-18:30 w biurze Zarządu.