Zgodnie z zapisami uchwały 71/2020 KR PZD :

§7 ust.4: Korzystanie z działek i ROD przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki w czasie trwania stanu epidemii jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

§7 ust.5: W razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących ograniczeń i obostrzeń na terenie ROD, osoby działające w imieniu zarządu ROD natychmiast zawiadomią o tym właściwe służby porządkowe.

§7 ust.6: W przypadku nasilenia się naruszeń, o których mowa w ust.5, zarząd ROD zastosuje konieczne środki uniemożliwiające takich naruszeń w przyszłości, nie wyłączając całkowitego zamknięcia dostępu do terenu ROD w sytuacjach tego wymagających.

Uchwała KZ PZD 71.2020 z dn. 27.03.2020