Zarząd ROD „Zakątek” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się dnia 07.05.2022r. na parkingu ROD „Zakątek”
Początek obrad: w I terminie godz. 15:00, w II terminie godz. 15:30*

W razie niepogody zebranie odbędzie się 08.05.2022r., na parkingu ROD Zakątek
Początek obrad: w I terminie godz. 11:00, w II terminie godz. 11:30*

*zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 • Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zabranie krzesła.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 12. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021r.
 13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
 14. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
 15. Projekt planu pracy na 2022r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 20. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022r.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Uchwalenie planu pracy na 2022r.
 23. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022r.
 24. Sprawy różne
 25. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach: 25.04. godz. 15:00-17:00 oraz 30.04.2022 godz. 15:00-17:00 w biurze Zarządu.