Zarząd ROD Zakątek przypomina o zapisach Regulaminu dotyczących zagospodarowania działki:

§42

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki
  z nawozami płynnymi należy umieszczać
  w  zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m
  od  granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

§55

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia
  i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.