Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną termin odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych został przesunięty do 31.08.2021 r.

W związku z brakiem możliwości zorganizowania Walnego Zebrania w celu uchwalenia opłat na 2021 rok, Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD do wysokości opłat ustalanych wg zasad stosowanych w ROD w 2020 roku. (Uchwała nr 347/2020 Krajowego Zarządu z dnia 1 grudnia 2020 r.).

W naszym ogrodzie w roku 2020 nie odbyło się zebranie, zatem zaliczka z tytułu opłat ogrodowych pozostaje w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie w 2019 roku.

W związku z powyższym, zaliczkowe opłaty ogrodowe w ROD Zakątek na rok 2021 wynoszą:

> opłata ogrodowa 1,30 zł/m2 użytkowanej działki (w tym zawarta jest opłata partycypacyjna zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD, w wysokości 0,09 zł/m2)

> składka członkowska 6,0 zł od członka PZD (stawkę określa Krajowa Rada PZD) W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 3 zł.

> opłata za wywóz śmieci GOAP (wywóz realizowany przez GOAP, zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 01.09.2020 r.)

  • Osoby przebywające na terenie Ogrodu przez cały rok (zamieszkujące):

17,00 zł/osobę na miesiąc (odpady zmieszane, plastik, szkło i papier) – kwota wyliczona na podstawie kosztów zimowego wywozu odpadów

80,00 zł/rok od działki (odpady zielone)

  • Pozostali Działkowcy:

130 zł/rok od działki (w tym 50 zł odpady komunalne, 80 zł odpady zielone)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wnoszenie powyższych opłat zaliczkowych, które warunkują zakup nowej pompy głębinowej, napędu do bramy zewnętrznej oraz pozwolą na zabezpieczenie bieżących płatności.

Szczegółowe naliczenia (wraz z rozliczeniem zużytej energii oraz wody w 2020 r.) zostaną sporządzone, tak jak do tej pory przez Biuro Rachunkowe pod koniec kwietnia, i rozesłane będą na podane adresy mailowe oraz pocztą zwykłą ekonomiczną (do osób które nie podały adresu e-mail do kontaktu).

Zarząd ROD Zakątek

Uchwała KZ PZD: http://pzd.pl/uploads/renata/UCHWAŁA%20kz%203472020.pdf