Zarząd ROD Zakątek w Poznaniu, ul. Polanowska 34

ZAWIADMIENIE

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu 31.03.2019 r. w ROD im. K.Marcinkowskiego

Ul. Dąbrowskiego 506, Poznań

Początek obrad:

W I terminie godz. 15.00,  w II terminie godz. 15.30**

*niewłaściwe skreślić

**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie,są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnychPZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok  (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję  Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD  na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
  • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
   • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
  • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
  • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i  programu działania na okres kadencji.
  • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

22.03.19 w godz. 11.00-16.00 oraz 23.03.19 w godz. 13.00-18.00

w biurze ROD Zakątek, ul. Polanowska 34, Poznań.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych działkowca przez PZD

W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „dane”) w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD prowadzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.

Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu lub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD (ich adresy są dostępne na www.pzd.pl zakładka „Kontakt”).

Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej: „umowa”) i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej: „członkostwo”).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b),c),d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa. Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług PZD korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Okres przechowywania danych działkowca/członka wynosi 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy /członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.

Dane działkowca pozyskane w związku nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa.