UCHWAŁA NR 1/2019

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji.

UCHWAŁA NR 2/2019

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 3/2019

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

UCHWAŁA NR 4/2019

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

UCHWAŁA NR 5/2019

W sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

UCHWAŁA NR 6/2019

w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  wybrało następujący skład organów PZD w Ogrodzie:

Zarząd ROD

 1. Violetta Urban                  
 2. Małgorzata Kacprzyńska                      
 3. Tomasz Świto                   
 4. Ludomira Łukaszewska                       
 5. Janina Wachowska                     

Komisja Rewizyjna ROD

 1. Magdalena Warkocka                          
 2. Jacek Kwapiński
 3. Maria Krajewicz               

Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) w wyniku głosowania wybrano:

 1. Andrzej Arcimowicz.

UCHWAŁA NR 7/2019

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu ich wnoszenia w 2019 roku (opłata nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018)

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD

w roku 2019 w wysokości 1,30 zł od m² .powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)

§ 2

Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD Zakątek w Poznaniu  w terminie do dnia 31.05.2019 roku.

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

UCHWAŁA NR 8/2019

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2019

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia i rozliczania opłaty wodnej w ROD oraz na podstawie danych z 2018 roku, w szczególności

 • różnicy między wodomierzem głównym a sumą wszystkich podliczników
 • zainstalowanych na poszczególnych działkach,
 • ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,
 • napełnianie sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu,
 • dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach uchwala opłatę  ogrodową wodną w wysokości 16,70 zł od działki.

§ 2

Opłatę ogrodową wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych w terminie do dnia 31.05. 2019 r.

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę ogrodową wodną w jednym wymiarze.

UCHWAŁA NR 9/2019

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019

§ 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Poznaniu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości ustala  opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019 w wysokości 96,00 zł od działki.

§ 2

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05.2019 roku.

§ 3

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

UCHWAŁA NR 10/2019

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci oświetleniowej na alejkach ROD Zakątek

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze – członków PZD w ROD im. Zakątek w Poznaniu na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2019 zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. Modernizacja sieci oświetleniowej na alejkach ROD Zakątek.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 68,18 zł na rok 2019,
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 12 000,00 zł
 3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30.06.2019 r.

§ 4

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3.

§ 5

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

UCHWAŁA NR 11/2019

w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019-2022

Plan pracy na 2019

 1. Zakup komputera
 2. Zakup programu księgowego DGSC
 3. zakup metalowych szaf aktowych
 4. wymiana 2 szafek rozdzielni elektrycznych
 5. zorganizowanie dnia działkowca wraz z atrakcjami dla dzieci
 6. przeglądy działek
 7. kontrola liczników wody miejskiej
 8. utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych ogrodu
 9. utrzymywanie w czystości parkingu, dróg i otoczenia ogrodu
 10. utrzymywanie centralnego kompostownika
 11. kontynuowanie ubezpieczeń ogrodu
 12. bieżący remont dróg wewnętrznych  (utwardzenie drogi na parkingu)
 13. zamontowanie dodatkowej kamery na terenie parkingu
 14. modernizacja oświetlenia na alejkach wewnętrznych

na ten cel złożyliśmy wniosek o dotację celową na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Poznania. W tym roku miasto przeznaczyło na dotację dla Ogrodów 500 tyś złotych. Wstępne zebranie ofert pozwoliło na oszacowanie naszej inwestycji na poziomie 40 tyś. zł, z tej kwoty mamy szansę zdobyć 28 tyś. zł, czyli 70 % wartości inwestycji. Pozostałe 30% musimy zapewnić. Jest to kwota 12 tyś. Na jedną działkę przypada 68,18 zł.

Projekt planu pracy na kadencję 2019-2023

 1. Sukcesywna wymiana szafek rozdzielni elektrycznych
 2. Kontrola liczników wody miejskiej
 3. Instalacja kamer monitoringu na terenie parkingu
 4. Utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych ogrodu
 5. Remont dróg wewnętrznych
 6. Modernizacja budynku administracyjnego
 7. Remont budynku gospodarczego


UCHWAŁA NR 12/2019

w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej na 2019 rok zamykający się po stronie przychodów kwotą 88 228,06 zł i kosztów kwotą 87 750,00 zł. Rezerwa stanowi 478,06 zł.
 2. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
 3. bilans otwarcia                                13 095,11 zł
 4. planowane przychody                     41 460,00zł
 5. planowane koszty                            46 968,00 zł
 6. planowany stan na 31.12.2019 r.    7 587,11 zł
 7. preliminarz Funduszu Oświatowego
 8. bilans otwarcia                                2 763,57 zł
 9. planowane przychody                    120,00 zł
 10. planowane koszty                            900,00 zł
 11. planowany stan na 31.12.2019 r.  1 983,57 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 13/2019

w sprawie wniosku o przyznanie dotacji CELOWEJ z budżetu miasta poznania

W związku z uchwałą nr 10/2019 Walnego Zebrania ROD Zakątek w Poznaniu, z dnia 31.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci oświetleniowej na alejkach ROD Zakątek, postanawia się co następuje:

 1. Upoważnia się zarząd ROD Zakątek do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Poznania na powyższą inwestycję.
 2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem lub nie rozliczy dotacji.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.