Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Zakątek

z dnia 25.04.2018 r.

 

UCHWAŁA NR 1/2018

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 roku.

UCHWAŁA NR 2/2018

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.

UCHWAŁA NR 3/2018

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

§1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:

§2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4) ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5) zarządzanie ROD

w roku 2018 w wysokości 1,30 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

§3

Opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z 2017 roku – w szególności strat wynikających z rożnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych wynoszących w 2017 roku 690 m3, w roku 2018 w wysokości 20 zł od działki w ROD.

 §4

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (nr XVI/133/2016) regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości przy deklaracji gromadzenia odpadów w sposób selektywny w roku 2018 w wysokości 96 zł od działki.

§5

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2018 roku.

§6

Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej wody miejskiej.

§7

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

 

UCHWAŁA NR 4/2018

w sprawie planu pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018

 1. uruchomienie szlabanu wewnętrznego z kontrolą wjazdów
 2. odświeżenie tablicy z nazwą ogrodu
 3. montaż 1 szafki rozdzielni elektrycznej oraz gruntowna modernizacja szafki rozdzielni elektrycznej przy trafostacji
 4. zorganizowanie dnia działkowca wraz z atrakcjami dla dzieci –
 5. przeglądy działek
 6. utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych ogrodu i infrastruktury ogrodowej
 7. kontynuowanie ubezpieczeń ogrodu
 8. częściowa modernizacja oświetlenia na alejkach ogrodu
 9. wdrożenie skryptu do naliczeń na www
 10. bieżące remonty dróg
 11. utrzymywanie w czystości parkingu, dróg i otoczenia ogrodu w tym utrzymywanie centralnego kompostownika

 

UCHWAŁA NR 5/2018

w sprawie preliminarzy finansowych na 2018 rok

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD Zakątek w Poznaniu, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

 • preliminarz finansowy działalności statutowej na 2018 rok zamykający się po stronie przychodów i kosztów kwotą 82 841,38 zł. Rezerwa stanowi 391,38 zł.
 • preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
 1. bilans otwarcia          1 439,86 zł
 2. planowane przychody          22 190,00 zł
 3. planowane koszty 23 356,00 zł
 4. planowany stan na 31.12.2018 r. 273,86  zł
 • preliminarz Funduszu Oświatowego
 1. bilans otwarcia          3 123,57 zł
 2. planowane przychody         180,00 zł
 3. planowane koszty 900,00 zł
 4. planowany stan na 31.12.2018 r. 2 403,57 zł

 

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.